A BME központi honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

CFD módszerek és alkalmazásuk
(Fizikus MSc, Nukleáris technika szakirány)

Neptunkód: BMETE80MF36
Tárgyfelelős: Dr. Tóth Sándor
Előadó: Dr. Tóth Sándor
Heti óraszám: 2/1/0
Kredit: 3
Számonkérés: Évközi jegy
Nyelv: Magyar
Félév: Ősz

A tantárgy részletes tematikája:

A tantárgy a háromdimenziós CFD (Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és atomenergetikai alkalmazásait mutatja be a hallgatóknak. A
tantárgy keretében áttekintjük a hő- és áramlástani folyamatokat leíró megmaradási egyenleteket és azok tulajdonságait. Részletesen kitérünk a turbulencia leírásának lehetőségeire és ismertetjük a fontosabb turbulenciamodelleket. Áttekintjük az egyenletek megoldásához használható numerikus módszereket (végesdifferenciák, végestérfogatok, végeselemek, rács-Boltzmann módszer) és az azokkal kapcsolatos alapfogalmakat. A módszerek ismertetésénél a hangsúlyt a kereskedelmi CFD kódokban leggyakrabban alkalmazott végestérfogatok módszerére helyezz ük.
Foglalkozunk az instacionárius áramlási folyamatok számításának fontosabb implicit és explicit módszereivel és ismertetjük a Navier-Stokes
egyenletrendszer néhány megoldási lehetőségét. Az előadások során bemutatjuk a CFD technika nukleáris energetikai alkalmazása it a BME Nukleáris Technikai Intézetben végzett kutatások eredményein keresztül. Az előadásokat gyakorlat egészíti ki, amely során a hallgatók feladatokat oldanak meg és elsajátítják az ANSYS CFX kommerciális CFD kód használatát.
Az Atomerőművek termohidraulikája (BMETEAE03) tárgy ismerete ajánlott.

Tárgykövetelmények:

Jelenléti követelmények: A jelenlétet minden órán ellenőrizzük. A hallgatók tételes jelenléti íven saját aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Aláírást csak az kaphat, aki az órák legalább 70%-án jelen van.

Félévközi számonkérések: 120 perc időtartamú zárthelyi dolgozat a 14. előadási héten a félév teljes anyagából. A dolgozatban esszészerűen kidolgozandó elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek. Továbbá a félév során egyszerűbb szimulációs feladatot is meg kell oldani házi feladat keretében.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

A félév végi osztályzat kialakítása a zárthelyi dolgozat (2/3 rész) és a házi feladat
(1/3 rész) eredménye alapján történik.
 0 százaléktól 39 százalékig: elégtelen (1)
 40 százaléktól 54 százalékig: elégséges (2)
 55 százaléktól 69 százalékig: közepes (3)
 70 százaléktól 84 százalékig: jó (4)
 85 százaléktól 100 százalékig: jeles (5)

Konzultációk: minden szerdán 14:00-16:00 között; oktató: Dr. Tóth Sándor

Budapest, 2016. szeptember 1.


______________________
Dr. Tóth Sándor
tárgyfelelős