logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Mérnök-fizikus szak > Záróvizsga információk

Záróvizsga információk

A Nukleáris Technika modult választó mérnök-fizikus hallgatók záróvizsgájával kapcsolatos információk, tudnivalók összefoglalása. Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a kari szabályzatok az irányadók.

A diplomamunkával kapcsolatos szabályok

  1. A diplomatémák kiírásait - a BME TVSz-ben meghatározott formai és egyéb követelményeknek (határidő) megfelelően - a Nukleáris Technika Tanszék vezetőjéhez kell benyújtani. Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről. Az elfogadott témákat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiírni. Ezeket a lapokat az elkészült diplomatémákhoz hozzá kell kötni.
  2. A diplomatéma kiírójának javaslatot kell tenni arra a két (mellék)tárgyra, amelyből a diplomatémát választó hallgató majd záróvizsgát tesz.
  3. A diplomamunka beadási határideje a záróvizsga előtt 1 hónap. A diplomamunka beadásakor a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dolgozatot ő készítette, az abban szereplők mások szerzői jogait nem sértik, s amennyiben a dolgozatában mások eredményei is szerepelnek, ezeket hivatkozásokkal megjelölte.
  4. A diplomamunka rövid magyar és angol nyelvű összefoglalóját a hallgató elektronikus formában is az NTI rendelkezésére bocsáthatja. Az NTI vezetésének döntése alapján az arra érdemes összefoglalók megjelennek az intézet WEB-lapján.
  5. A diplomamunkát a témavezető és egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot négy példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a diplomamunkára javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel megkapja azokat a bírálatokat, amelyeken a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.

A záróvizsga rendje

  1. A záróvizsga két része (a diplomamunka megvédése valamint a szóbeli vizsga) a nukleáris modult választott hallgatóknál időben nem különül el.
  2. A diplomamunkát 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A diplomamunkára adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a leckekönyvbe, figyelembe véve a bírálók által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a diplomamunka megvédése során mutatott teljesítményét.
  3. Tekintettel a nukleáris modul széles tematikájára, a záróvizsgán a hallgatók egy szélesebb témakör-kínálat három tárgyából vizsgáznak. A témakörök kérdéscsoportjait egy-egy betűvel jelöltük (ld. alább). A kérdéscsoportok külön-külön 8-11 kreditnek megfelelő tudásanyagot fednek le. A Reaktor- és magfizika témakör („R” kérdéscsoport) - mint főtárgy - minden hallgató számára kötelező. Azon hallgatók, akiknek a diplomatémája is reaktorfizikai témájú, bővített kérdéscsoportból húznak vizsgatételt. A két másik vizsgatárgyat („melléktárgyak”) már a diplomamunka kiírásakor meg kell jelölni. Ezek a „T”, „S”, „M” és „D” kérdéscsoporthoz tartozó tárgyak közül választhatók. A Nukleáris Méréstechnika csak egyetlen melléktárgyban szerepelhet, tehát nem választható melléktárgyként egyszerre az „M” és a „D” jelű kérdéscsoport. A vizsgán a hallgató mindhárom tárgyból húz egy-egy vizsgatételt, amelyeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kifejt.