logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Fizikus Mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirány > Fizikus MSc Orvosi Fizika szakirány záróvizsga információk (copy 1)

Fizikus MSc Orvosi Fizika szakirány záróvizsga információk

A Fizikus Mesterképzés (MSc) Orvosi Fizika (OF) szakirányú hallgatók a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának, ill. az NTI-ben írt diplomamunkáknak a formai követelményeit írjuk le.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a kari szabályzatok az irányadók.

A diplomamunkával kapcsolatos szabályok

 1. A diplomamunkák kiírásait - a BME TVSz-ben meghatározott formai és egyéb követelményeknek  megfelelően - a Nukleáris Technika Tanszék vezetőjéhez kell benyújtani. Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről. Az elfogadott témákat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiírni. Ezeket a lapokat az elkészült diplomamunkákhoz hozzá kell kötni.
 2. A diplomamunka kiírójának javaslatot kell tenni arra a diplomamunkához a lehető legjobban illeszkető tantárgyra, melynek tételeiből a diplomamunkát író hallgató majd záróvizsgát tesz. Diagnosztikai témáju dolgozat esetén a részletes tantárgyi tételsoron túl a hallgató általános Sugárterápiás tételsorból is vizsgázik; Sugárterápiás téma esetén az általános diagnosztikai tételsorból is vizsgát tesz
 3. A hallgatónak a diplomamunkát a Fizikus Szakbizottság által a Fizikus Msc képzésre általánosan meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő diplomamunka kiírást,  ill. az Önállósági Nyilatkozatot a linkekről letöltött formanyomtatványokon kell a diplomamunkába bekötni. 
 4. A hallgatónak rövid (kb. 1 oldal) angol és magyar nyelvű összefoglalót is kell írnia a dolgozatáról, ezeket a diplomamunkával egy időben, de attól különállóan kell leadja a szakirányfelelősnek 5-5 példányban.
 5. A diplomamunkát, valamint annak rövid magyar és angol nyelvű összefoglalóját a hallgató elektronikus formában is az NTI rendelkezésére kell bocsássa. Az NTI vezetésének döntése alapján ezek megjelenhetnek az intézet WEB-lapján.
 6. A témavezetőnek legkésőbb a diplomamunka beadásának határidejekor javaslatot kell tennie a Nukleáris Technika szakirány felelősének a "Diplomamunka készítés" tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a diplomamunkáját határidőre elkészítette.
 7. A diplomamunkát egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot négy példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a diplomamunkára javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.
 8. A hallgató szorgalmáról, munkájáról, a konzultációkon való részvételről, valamint a diplomamunkáról a témavezető is készíthet egy rövid értékelést, amelyet a záróvizsga bizottság a záróvizsgán megtekinthet. 

A záróvizsga rendje

 1. A záróvizsga két része (a diplomamunka megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A diplomamunkát 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A diplomamunkára adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a diplomamunka megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Fizikus MSc szak Orvosi Fizika szakirány hallgatóinak tételsora két részből áll. Az első tételsor a hallgató diplomamunkájához illeszkedő részletes tantárgy(ak) tételsora. A második tételsor diagnosztikai témáju dolgozat esetén az általános sugárterápiás tételsor,  sugárterápiás téma esetén az általános diagnosztikai tételsor.
 4. Az általános diagnosztikai és sugártereápiás tételsorok megtalálhatók itt (sugárterápiás tételsor, diagnosztikai tételsor) A hallgatók a záróvizsgán mindkét részből húznak egy-egy tételt.  A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse.