logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Fizika Alapképzés (BSc) Alkalmazott Fizika szakirány > Fizika BSc Alkalmazott Fizika szakirány/Nukleáris záróvizsga információk

Fizika BSc Alkalmazott Fizika szakirány Nukleáris záróvizsga információk

A Fizika Alapképzés (BSc) Alkalmazott Fizika szakirányú hallgatók közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának, ill. az NTI-ben írt szakdolgozatoknak a formai követelményeit írjuk le.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a kari szabályzatok az irányadók.

A szakdolgozattal kapcsolatos szabályok

 1. A szakdolgozatok kiírásait - a BME TVSz-ben meghatározott formai és egyéb követelményeknek  megfelelően - a Nukleáris Technika Tanszék vezetőjéhez kell benyújtani. Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről. Az elfogadott témákat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiírni. Ezeket a lapokat az elkészült szakdolgozatokhoz hozzá kell kötni.
 2. A szakdolgozat kiírójának javaslatot kell tenni arra a kérdéscsoportra, amelyből a szakdolgozatot író hallgató majd záróvizsgát tesz - az Alkalmazott Fizika szakirány általánosan kötelező kérdésein túl. 
 3. A hallgatónak a szakdolgozatot a Fizikus Szakbizottság által a Fizika Bsc képzésre általánosan meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő szakdolgozati kiírást,  ill. az Önállósági Nyilatkozatot az innen letöltött formanyomtatványokon kell a szakdolgozatba bekötni. 
 4. A hallgatónak rövid (kb. 1 oldal) angol és magyar nyelvű összefoglalót is kell írnia a dolgozatáról, ezeket a szakdolgozattal egy időben, de attól különállóan kell leadja a tanszékvezetőnek.
 5. A szakdolgozatot, valamint annak rövid magyar és angol nyelvű összefoglalóját a hallgató elektronikus formában is az NTI rendelkezésére kell bocsássa. Az NTI vezetésének döntése alapján ezek megjelenhetnek az intézet WEB-lapján.
 6. A témavezetőnek legkésőbb a szakdolgozat beadásának határidejekor  javaslatot kell tennie az Alkalmazott Fizika szakirány felelősének a "Szakdolgozat készítés" tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a szakdolgozatát határidőre elkészítette.
 7. A szakdolgozatot egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot négy példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a szakdolgozatra javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.
 8. A hallgató szorgalmáról, munkájáról, a konzultációkon való részvételről, valamint a szakdolgozatról a témavezető is készít egy rövid értékelést, amelyet a záróvizsga bizottság a záróvizsgán megtekint. 

A záróvizsga rendje

 1. A záróvizsga két része (a szakdolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.
 2. A szakdolgozatot 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A szakdolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a szakdolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.
 3. A Fizika BSc szak Alkalmazott Fizika szakirány hallgatóinak tételsora két részből áll. Az első rész közös minden Alkalmazott Fizika szakirányos hallgatónak, a szakdolgozat témájától függetlenül. A tételsornak ez a része 12 tételből áll, amelyek 11 kreditnyi tárgyat ölelnek fel. A tételsor második része a szakdolgozat témájához kapcsolódik. Ez a rész 6 tételből áll, és 4 kreditnyi tárgy anyagát fedi le. A témakörök kérdéscsoportjait egy-egy betűvel jelöltük (ld. a 4. pontban letölthető anyagban). A hallgatók a záróvizsgán mindkét részből húznak egy-egy tételt. A szakdolgozat kiírásában szerepel, hogy a záróvizsgán a hallgató melyik tételcsoportból kapja a második kérdést. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse.
 4. A Záróvizsga tételsora innen tölthető le.