logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Záróvizsga információk > Energetika Alapképzés (BSc) és Mesterképzés (MSc) Atomenergetika szakirány

Energetikai mérnöki Alapképzés (BSc) és Mesterképzés (MSc) Atomenergetika szakirány záróvizsga információi


Az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) Atomenergetika szakirányú hallgatók közül azok, akik a Nukleáris Technikai Intézetben írják a szakdolgozatukat, vagy akiknek a tanszéki konzulense az NTI dolgozója, a Nukleáris Technikai Intézet által szervezett záróvizsgán vesznek részt. Alább ennek a záróvizsgának a menetét, ill. az NTI-ben írt szakdolgozatoknak és diplomamunkáknak a formai követelményeit ismertetjük.  Az itt nem részletezett kérdésekben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint a Gépészmérnöki kari szabályzatok az irányadóak.

Fontos határidők energetikai mérnök BSc és MSc záróvizsgázó hallgatóknak:

 • A szorgalmi időszak 2. hetének végéig minden hallgatónak, aki a félévben kívánja teljesíteni a Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B tárgyakat (korábban Diplomatervezés I és II), kötelező elkészítenie a témakiírását egy formalap kitöltésével (leírás a formalap kitöltéséhez és maga a formalap alább található) és megküldeni a BME NTI kijelölt munkatársának (Kiss Attilának) e-mailben.
 • A lenti linken részletezett formai követelményeknek eleget tevő dolgozatokat a szorgalmi időszak végéig (a szorgalmi időszak utolsó napja 12:00:00-ig) be kell adniuk a BME NTI részére egyrészt elektronikusan e-mailben a kijelölt munkatársnak (Kiss Attilának e-mailben), illetve bekötve az NTI könyvtár (Szabó Vera) részére az R317/1 helyiségben személyesen.

A szakdolgozattal és diplomamunkával kapcsolatos szabályok

 1. Az energetikai mérnöki BSc és MSc képzés végzős hallgatói fel kell vegyenek a NEPTUN rendszeren keresztül egy (BSc) vagy két (MSc) tantárgyat:
  • EN BSc hallgatóknak a "Szakdolgozat készítés" című BMETE80AE20 kódú tárgyat kell felvenniük;
  • EN MSc hallgatóknak első félévben a "Diplomatervezés A" (BMETE80ME25) (régebben "Diplomatervezés 1" (BMETE80ME04)), majd a második félévben a "Diplomatervezés B" (BMETE80ME26) (régebben "Diplomatervezés 2" (BMETE80ME05)) nevű tárgyat kell felvenniük;
  • A hallgatók féléves munkájuk értékeléseként kapnak a tárgyakra konzulenseik javaslata alapján, a félév végén, a pótlási hét végéig érdemjegyet. Ennek érdekében nyomatékosan megkérjük a végzős hallgatókat, hogy a tanulmányi időszak vége felé (~13-14. oktatási hét) hívják fel a konzulensük figyelmét arra, hogy egy rövid szöveges értékelés kíséretében javasoljon érdemjegyet (1-től, 5-ig) az általa konzultált hallgató féléves tevékenységére, szorgalmára, probléma megoldó készségére ennek a Doc formalapnak a kitöltésével és Kiss Attila részére történő eljuttatásával.

 2. Szakdolgozat-, diplomamunka témát a hallgatók önállóan maguknak keresnek!

 3. A szakdolgozatok és diplomamunkák kiírásait a Nukleáris Technikai Intézet megbízottjához (jelenleg Kiss Attila) kell benyújtani kizárólag elektronikusan (e-mailben). Az elektronikus témakiírás elkészítéséhez a célra rendszeresített mintalapokat kell kitölteni (szakdolgozat kiíráshoz minta: DOC, diplomamunka kiíráshoz minta: DOC). Ezt követően az NTI vezetése áttekinti a javasolt témákat, és gondoskodik azok időben történő meghirdetéséről.  A témakiírásokban felszólító módban kell leírni a hallgató által elvégzendő feladatokat (Pl.: Vizsgálja meg..., Tekintse át..., Foglalja össze..., Ismerje meg..., stb.), lásd a fenti két minta szövegét! Ezeket a lapokat az elkészült szakdolgozatokhoz hozzá kell kötni.

 4. A téma kiírásának folyamata részletesen:
  1. A hallgató ÖNÁLLÓAN keres egy témát az intézet dolgozóinál, nyári gyakorlata során, TDK-ját fejleszti tovább, stb.
  2. A témát témavezetőjével együtt megfogalmazza a megfelelő formátumban (szakdolgozat kiíráshoz minta: DOC, diplomamunka kiíráshoz minta: DOC), így megszületik a témakiírás piszkozata.
  3. A témakiírás piszkozatát ELEKTRONIKUSAN (Word DOC) elküldi e-mailben (kissa(at)reak.bme.hu) az intézeti illetékesnek (Kiss Attila).
  4. Az intézeti illetékes ellenőrzi a szakmai és formai megfelelőségét a piszkozatnak, majd visszaküldi azt a hallgatónak.
  5. A hallgató ezt követően két példányban kinyomtatja és aláíratja témavezetőjével a témakiírást, majd maga is aláírja.
  6. A következő lépés az, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN elviszi a két témakiírását Dr. Czifrus Szabolcshoz, aki az NTI nevében aláírja őket. Így születik meg a témakiírás hivatalos változata.
  7. Amennyiben a Diplomatervezés A tárgyhoz készült a kiírás, a hallgatónak nincs további tennivalója. Ha a Szakdolgozat készítése vagy Diplomatervezés B tárgyhoz készül a kiírás, akkor még el kell vinnie a hallgatónak a két példányt dékáni jóváhagyásra. Ez abból áll, hogy a hallgató ÖNÁLLÓAN felkeresi Dr. Bihari Pétert, a BME GPK oktatási dékánhelyettesét, az energetikai mérnök képzés szakfelelősét, aki aláírásával jóváhagyja a kiírást.
  8. Az összes aláírást tartalmazó témakiírást be kell köttetni a záróvizsgára leadott két dolgozat példányba.
  9. A félév végén a dolgozat intézeti illetékesnek határidőre beküldött elektronikus verzióiba (MS Word doc(x) és PDF) a témakiírásoknak fenntartott helyre be kell illeszteni a mindenki által aláírt témakiírások szkennelt képét.

 5. A hallgatónak a szakdolgozatot és diplomamunkát az Energetikai mérnöki alapszakot és mesterszakot gondozó Gépészmérnöki kar által az Energetikai mérnöki alapszak (BSc) és mesterszak (MSc) képzésre általánosan meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és beadni. A követelményekben szereplő szakdolgozati/diplomamunka kiírást, illetve az Önállósági Nyilatkozatot az innen PDF-ben letöltött szakdolgozat és diplomamunka "minta" alapján kell a dolgozatba bekötni. A dolgozat elektronikus változatát PDF és doc(x) formátumban kötelező CD mellékletben csatolni a bekötött példányhoz!

 6. A témavezetőnek legkésőbb a dolgozat beadásának határidejekor írásbeli javaslatot kell tennie az Atomenergetika szakirány felelősének a "Szakdolgozat készítés vagy Diplomatervezés A-B illetve 1-2." tárgy jegyére. Külső témavezető esetén ez a tanszéki konzulens feladata. Ez a jegy csak akkor adható meg, ha a hallgató a dolgozatát határidőre elkészítette.

 7. A dolgozatot egy (belső vagy külső) bíráló értékeli, egységes bírálati szempontrendszer alapján. A bírálatot négy példányban kell elkészíteni, ezek egyikén fel kell tüntetni a dolgozatra javasolt jegyet. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt két nappal kérheti annak a bírálatnak a megtekintését a tanszékvezetőnél, amelyen a javasolt osztályzat nincs feltüntetve.

 8. Az elkészített dolgozatokat a következő megfontolásokat figyelembe véve kell kinyomtatni és beköttetni. Először is az NTI könyvtára köteles egy keménykötésű bekötött példányt megőrizni. Tehát egy kemény kötésű példányt mindenképpen el kell készíttetnie a mérnökjelöltnek. A témavezető, konzulens is igényelhet kemény vagy puha kötésű példányokat, így javasolt tőlük megkérdezni, hogy szükségük van-e nyomtatott, bekötött dolgozat verzióra. A hallgatónak nyílván a későbbi álláskereséskor szüksége lehet saját példányokra. Végül a bírálathoz és a záróvizsgához szükség van legalább egy puha kötésű (hőkötővel vagy spirálozással elkészített) példányra. Összefoglalva, a dolgozatok leadásakor MINIMUM egy kemény kötésű (CD melléklettel ellátva!) és egy puha kötésű dolgozatot kell leadnia a mérnökjelöltnek az NTI-ben.

 9. A dolgozat leadása az NTI megbízottjánál történik személyesen. A leadási határidőt a GPK adott félévre vonatkozó határidős feladatainak jegyzéke jelöli ki, ami hagyományosan a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.

A záróvizsga rendje

 1. A záróvizsga két része (a dolgozat megvédése valamint a szóbeli vizsga) időben nem különül el.

 2. A dolgozatot 15 perces szabad előadásban kell a hallgatónak bemutatni, amelynek során ki kell térjen a célkitűzésekre, az alkalmazott módszerekre, az elért eredményekre és a gyakorlati hasznosítás, valamint a munka folytatásának lehetőségeire. A Záróvizsga Bizottság értékeli az előadásnak mind a tartalmi mind pedig a formai részét (logikus felépítés, előadói stílus, olvashatóság, érthetőség, előadástechnikai eszközök használata). Az előadást követően a jelöltnek válaszolni kell mind a bíráló(k), mind pedig a Bizottság által esetlegesen feltett kérdésekre, megjegyzésekre. A dolgozatra adott osztályzatot a Záróvizsga Bizottság állapítja meg és írja be a Hallgatói Információs Rendszerbe, valamint a leckekönyvbe, figyelembe véve a bíráló által javasolt osztályzatot, valamint a hallgatónak a dolgozat megvédése során mutatott teljesítményét.

 3. A Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. A Záróvizsga BSc tételsora innen tölthető le (PDF).

 4. A Energetikai mérnöki MSc szak Atomenergetika szakirány hallgatóinak tételsora három részből áll. A hallgatók a záróvizsgán mindhárom részből húznak egy-egy tételt. A vizsgán a hallgató a húzott vizsgatételeket max. 15 perces felkészülési idő után tetszése szerinti sorrendben szabad előadásban kell kifejtse. A Záróvizsga MSc tételsora innen tölthető le (PDF).

 

Témakiírások (minta és nem elérhető, szabad témák!):

2010-2011. tanév őszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév őszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (PDF).

2012-2013. tanév tavaszi félévben kiírt szakdolgozat témák letölthetőek itt (Zip).

2012-2013. tanév tavaszi félévben kiírt diplomaterv témák letölthetőek itt (Zip).

 


Záróvizsga programok (példák záróvizsgára):

2010-2011. tanév őszi félév: 2011. január 4-ei En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2010-2011. tanév tavaszi félév: 2011. június 23-ai összevont En BSc és MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2011-2012. tanév őszi félév: 2012. január 6-ai En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2011-2012. tanév tavaszi félév:

2012. június 19-ei összevont En BSc és MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2012-2013. tanév őszi félév:

2013. január 3-ai En BSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2013. január 24-ei En MSc záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2012-2013. tanév tavaszi félév:

2013. június 25-ei összevont En BSc és MSc valamint Reaktortechnika szakmérnöki záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (PDF).

2013-2014. tanév őszi félév:

2014. január 6-7-ei összevont En BSc és MSc valamint Reaktortechnika szakmérnöki záróvizsga programja, BME R épület 317, NTI könyvtár (6-ai, 7-ei záróvizsga).

2013-2014. tanév tavaszi félév:

2014. június 27-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programja: PDF

2014-2015. tanév őszi félév:

2015. január 5-ei és 6-ai (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc záróvizsga programja: PDF

2015. január 7-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programja: PDF

2015. január 27-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök MSc záróvizsga programja: PDF

2014-2015. tanév tavaszi félév:

2015. június 29-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc és MSc záróvizsga programja: PDF

2015-2016. tanév őszi félév:

2016. január 4-5-6-ai (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc záróvizsga programja: PDF

2015-2016. tanév tavaszi félév:

2016. június 30-ai (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc és MSc összevont záróvizsga programja: PDF

2016-2017. tanév őszi félév:

2017. január 5-ei (helyszín BME R épület 317, NTI könyvtár) energetikai mérnök BSc záróvizsga programjának előzetes tervezete: PDF