logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Bevezetés a plazmatranszportba

Bevezetés a plazmatranszportba

Tárgy neve Bevezetés a plazmatranszportba
Tárgykód BMETE80MF20
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény -
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 4/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

1.    Magfizikai alapok kivonatos ismétlése: Kötési energia, (d,d), (d,t) reakciók, mag-plazma kölcsönhatás, fal-plazma kölcsönhatás, fűtési módok, hatáskeresztmetszetek, küszöbenergia, küszöbhőmérséklet. A nyalábdiagnosztika alapjai
2.    Statisztikusfizikai alapok: Statisztikus rendszer. A Boltzmann-egyenlet, transzport jelenségek, Gamma-tér, mu-tér, sűrűségoperátor. Hővezetés, súrlódás.  Kinetikus egyenlet, hidrodinamikai modell. Kvantumos és klasszikus leírás.
Diffúzió. Fokker-Planck-egyenlet.
3.    Numerikus módszerek: Sn, Monte-Carlo, nodális
4.    A plazma leírása és alapvető tulajdonságai: Ütközésmentes plazma. Vlaszov-egyenletek, diszperzió, elektromos permittivitás. Landau-csillapodás. Longitudinális plazmahullámok. Ionakusztikus hullámok. Plazmavisszhang. Kvantumeffektusok. Kvázineutrális plazma, szolitonok.
5.    Ütközések a plazmában. Coulomb-szórás. Energiacsere elektronok és ionok között. Lorentz-plazma. Elfutó elektronok.  Plazmahullámok, fluktuációk. Plazma mágneses térben. Az eloszlásfüggvény, permittivtás. Elektromágneses hullámok.
6.    Stabilitásvizsgálat: Az instabilitások fizikai alapjai. Az áramlás stabilitása, a stabilitásvizsgálat módszerei
7.    Az egyenletek szimmetriája: A közelítő módszerek problémája. Az egyenlet szimmetriája.Szimmetriát megőrző közelítő módszerek.